Logo
Nyt magasin
Nyt sæsonmagasin fra vores Hollandske leverandør.
Læs mere...
Plantevægge til Nilpeter
OXYGREEN har leveret plantevægge til Nilpeter A/S.
Læs mere...
DOKK1 i Aarhus
OXYGREEN har leveret indendørsbeplantningen i DOKK1 i form af 6 hængende haver på i alt 72 meter.
Læs mere...

SAVANNE EFFEKTEN

Dette notat er udarbejdet i forbindelse med udvikling af Oxygreen Botanic Engineering koncept i samarbejde med AgroTech, Jane Dyrhauge, juni 2013 Redigeret af Bjarne Nielsen, Gartner/Botanic Engineer, bn@oxygreen.dk - www.oxygreen.dk © 2013

Den evolutionære teori danner i Botanic Engineering konceptet baggrund for begrebet Savanne effekten, som kort og indlevende beskriver at mennesker foretrækker at leve i savannelignende omgivelser fremfor i kunstigt opbyggede miljøer.

I Oxygreen omsætter vi teorierne i praksis for at danne et af parametrene for bæredygtige byggerier, hvor indendørs planter og træer indgår som en integreret og nødvendig del af disse.

Både psykisk og fysisk

  • Indendørs planter har flere indvirkninger på mennesker.
  • Psykisk som en del af et bedre indeklima, hvor det gerne giver en slags waouu-effekt: Her er rat at være!
  • Rent fysisk fungerer træer og planter som effektive luftrensere, i visse tilfælde også som støjdæmpende enheder og ikke mindst som et dekorativt og signalbærende element.

I efterfølgende noter findes en omfattende litteraturliste til brug for yderligere fordybelse i den Evolutionære Teori.

Den evolutionære teori:
Den evolutionære teori er den mest udbredte teori om, hvorfor indendørsbeplantning og rekreative områder har en positiv indflydelse på menneskers velbefindende. Idéen bag teorien: Mennesker er biologisk skabt til at leve i naturen. Ofte trives vi ikke i det byggede miljø, fordi det ikke ligner det naturlige miljø, som mennesker biologisk er skabt til gennem evolutionen.

Studier har vist, at mennesker generelt fortrækker savanne-lignende landskaber med varieret bevoksning, spredte træer og vand4,8. Til gengæld er de typer af landskab, som vi fortrækker mindst, vidder med ensartet bevoksning og områder med tæt bevoksning, som skærmer for udsigten.

Orians teori:
Biologen Gordon H. Orians fremsatte i 1980’erne den teori, at præferencen for miljøer, der ligner en savanne, ligger biologisk nedarvet i os8. Det skyldes, at savannen har været et godt miljø for vores forfædre at slå sig ned i, da det har været et godt sted at finde mad, vand og ly, og dermed sikre overlevelse.  

Der findes tre retninger indenfor den evolutionære teori:
• The psycho-evolutionary Theory 
• Attention Restoration Theory 
• The Biophilia Hypothesis

De tre retninger tager alle udgangspunkt i idéen bag den evolutionære teori, men har forskellige syn på, hvorfor og hvordan naturen påvirker mennesker.

The Psycho-evolutionary
Theory Retningen er udviklet af den amerikanske geolog og miljø-psykolog Roger Ulrich i 1980’erne9, . Retningen kaldes også Aesthetic Affictive Theory eller bare AAT.

Idéen bag the Psycho-Evolutionary Theory:
Mennesket er biologisk skabt til at leve og trives i naturen. Det at befinde sig i eller se på naturen vækker positive følelser, samtidig med, at det blokerer det for negative tanker og følelser. Derfor får planter og natur os til at slappe af og føle os godt tilpas.

Attention Restoration Theory
Attention Restoration Theory eller ART, som den også kaldes, er udviklet af det Amerikanske psykologpar Stephen og Rachel Kaplan.

Idéen bag Attention Restoration Theory:
Naturoplevelser genoplader hjernens evne til at fokusere vores opmærksom-hed. Derimod kræver menneskeskabte miljøer, at hjernen bruger ressourcer på at sortere i og lukke sanseindtryk ude.

The Biophilia Hypothesis
Denne teori blev oprindelig forslået af den amerikanske biolog Edward O. Wilson. Senere har den amerikanske forsker Stephen R. Kellert videreudviklet og udbredt teorien bl.a. indenfor arkitekturen.

Idéen bag The Biophilia Hypothesis:
Mennesket har gennem evolutionen udviklet et stort behov for og en følsomhed overfor levende ting. Mennesker har derfor behov for på en eller anden måde at være i kontakt med naturen (f.eks. via indendørsbeplantning), for at kunne trives.  

Holder den evolutionære teori vand?

Det er svært at sige, hvor gyldig teorien er. Det skyldes, at det er svært at bevise, om noget er udviklet gennem evolu-tionen. Dog findes der forskning, som støtter både The Psycho-evolutionary theory og Attention Restoration Theory.

Forskning har vist, at mennesker fysiologisk slapper af og oplever positive følelser, når de ser på natur. Der er også forskning, som viser, at hjernens opmærksomhedskapacitet øges ved oplevelser med natur.

Eksempler på studier, som understøtter den evolutionære teori
Der er to berømte studier, som næsten altid fremhæves i forbindelse med den evolutionære teori:
• Roger Ulrichs undersøgelse af journaler fra 46 galdestenspatienter, som var indlagt på et ameri-kansk hospital.
• Bernadine Cimprich’s forsøg med cancerramte kvinder.

Roger Ulrichs undersøgelse:
Roger Ulrich undersøgte journaler fra 46 galdestenspatienter indlagt på et amerikansk hospital. Det viste sig, at patienter, som var indlagt på stuer med vinduesudsigt til træer og himmel blev hurtigere raske og havde mindre behov for smertestillende medicin, end patienter, som var indlagt på stuer med udsigt til en parkeringsplads.

Cimprichs forsøg:
Bernadine Cimprich undersøgte hvilken effekt naturoplevelser havde på kvinder, som fornyelig var blevet behandlet for brystcancer. 32 kvinder deltog i forsøget. Forsøget viste, at de kvinder, som udførte aktiviteter, hvor naturoplevelser indgik, efterfølgende havde nemmere ved at koncentrere sig, end kvinder der lavede aktiviteter uden naturoplevelser.


For den fulde rapport med kildeangivelser - kontakt os venligst.